Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.10.2019 08:36:01
Дата здійснення дії: 25.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Код за ЄДРПОУ:  05475067
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ "КАТП-13054"

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20) повідомляє про проведення (в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства") позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25.10.2019 року, початок об 14-00 годині за адресою:  м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПрАТ "КАТП-13054"). Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 12-00 до 13-30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 21.10.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості трьох осіб у складі:

– Шимко Тетяна Адамівна;

– Гаврилюк Валентина Василівна;

– Вовк Володимир Станіславович.

2.  Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів Циндровського Анатолія Олександровича, Секретарем зборів Колібабу Сергія  Миколайовича .

2.2. Затвердити регламент зборів: Звіти і доповіді - до 15 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови Зборів.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.  Про уповноваження Голови Правління Товариства  на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

3.1. Попередньо надати згоду  на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значного правочину, ринкова вартість майна, що може бути  предметом його, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 рік  та предметом (характером) якого є:

– характер правочину: продаж Товариством належної йому на праві власності об'єкту нерухомого майна;

– опис об'єкту нерухомого майна: майновий комплекс №2 (виробничий будинок-котельна, Л) загальною площею 844,9 кв.м, що розташована за адресою місто Київ, вулиця Малинська, будинок 20-А, реєстраційний номер нерухомого майна №1915026280000, номер запису про право власності №33236795 від 12.09.2019 р.;

– гранична сукупна вартість правочину: не менше 2 000 000 (два мільйони) грн.;

3.2. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" Пішого Юрія Олексійовича на укладання та підписання значного правочину (договору купівлі-продажу нерухомого майна) на умовах, визначений цим рішенням загальних зборів акціонерів.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 24.10.2019 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, 4-й поверх, в приміщенні приймальні звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Член Правління Циндровський Анатолій Олександрович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// 05475067.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 424-00-56.

В зв'язку з тим, що Збори скликаються в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства", яким передбачено затвердження Наглядовою радою порядку денного, то акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 02.10.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 2 136 230 штук, кількість голосуючих акцій становить 2 031 883 штук.

Голова правління Ю.О. Піший