Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  20.03.2020 14:41:01
Дата здійснення дії: 24.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Код за ЄДРПОУ:  05475067
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ "КАТП-13054"

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24.04.2020 року, початок об 14-00 годині за адресою:  м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПрАТ "КАТП-13054"). Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 12-00 до 13-30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 17.04.2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості трьох осіб у складі:

– Шимко Тетяна Адамівна – Голова лічильної комісії;

– Гаврилюк Валентина Василівна – Член лічильної комісії;

– Вовк Володимир Станіславович – Член лічильної комісії.

2.  Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів Циндровського Анатолія Олександровича, Секретарем зборів Колібабу Сергія  Миколайовича .

2.2. Затвердити регламент зборів: Звіти і доповіді - до 15 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови Зборів.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Не здійснювати розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

7.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

8. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8.1. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію", викладення їх в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання внутрішніх положень у новій редакції.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію", шляхом викладення їх в новій редакції. Прийняти та затвердити нові редакції зазначених внутрішніх положень Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нові редакції зазначених внутрішніх положень Товариства.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Піший Микола Олексійович;

Члени Наглядової ради: – Піша Лариса Адамівна;

                                              – Вовк Наталія Володимирівна.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: без проекту рішення згідно п.5) ч.3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" (по питанню проводиться кумулятивне голосування).

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Проект рішення:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

12.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника 

період 

2019

2018

Усього активів

60296

46963

Основні засоби (за залишковою вартістю)

48099

33709

Запаси 

59

156

Сумарна дебіторська заборгованість

9839

2497

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2211

10564

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

50227

42677

Власний капітал 

50761

43211

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

534

534

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

717

558

Поточні зобов'язання і забезпечення

818

3194

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7555

2227

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2136230

2136230

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

3,53660

1,04249

 

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 23.04.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, 4-й поверх, в приміщенні приймальні звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Член Правління Циндровський Анатолій Олександрович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://05475067.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 424-00-56.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер – документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 12.03.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 2 136 230 штук, кількість голосуючих акцій становить 2 031 883 штук.

 

Голова наглядової ради                                                                                                                         Піший М.О.

 

Директор виконавчий                                                                                                                                              Циндровський А.О.