Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 02.06.2010
Дата публікації 18.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство
„Київське автотранспортне підприємство-13054”
(ідентифікаційний код 05475067)
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ВАТ „КАТП-13054” відбудуться 23 липня 2010 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, актовий зал (5-й поверх адміністративного приміщення ВАТ „КАТП-13054”).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах, буде проводиться в день скликання зборів за місцем їх проведення з 12:00 години до 13:30 години.
Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році та затвердження основних напрямків діяльності на 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2009 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2009 рік.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
6. Про розподіл прибутку за 2009 рік та план його розподілу на 2010 рік.
7. Про обрання членів правління на новий строк.
8. Довибори в правління товариства.
9. Про виведення члена ревізійної комісії із складу ревізійної комісії.
10. Довибори в ревізійну комісію товариства.
11. Затвердження рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій) та затвердження відповідних змін у Статуті товариства.
12. Про припинення дії договору на ведення реєстру з ВАТ «ФК «Укрнафтогаз» № 086-Р від 19.12.2000 року.
13. Визначення дати припинення ведення реєстру.
14. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної у бездокументарну форму існування.
15. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
16. Про затвердження тексту Повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованному виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.
17. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій товариства.
18. Зміна найменування товариства та внесення змін і доповнень до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
19. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних з дематеріалізацією акцій та реєстрацією внесення змін до Статуту товариства.
Ознайомитись з матеріалами по питаннях наведеного порядку денного акціонери можуть за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, 4-й поверх.
Будь-який з акціонерів має право внести до виконавчого органу Товариства свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше, як за 30 днів до дня їх проведення.
Для участі в зборах необхідно мати:
-документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), або довірену особу;
-доручення на право участі для повноважних представників акціонерів.
Довідки за телефонами: 424-00-56; 424-30-59.

Основні показники фінансово-господарської діяльності: (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 51525 51374
Основні засоби 45637 45150
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 33 48
Сумарна дебіторська заборгованість 3835 3140
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,0 1,0
Нерозподілений прибуток 15616 16243
Власний капітал 49685 50312
Статутний капітал 534 534
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 1840 1062
Чистий прибуток (збиток) 5747 -627
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2136230 2136230
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 112 134

Правління
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: “02”06.2010 р. у №98 газети «Бюлетень. Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.06.2010
(дата)