Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.01.2011
Дата публікації 01.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство
„Київське автотранспортне підприємство-13054”
(ідентифікаційний код 05475067)
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ВАТ „КАТП-13054” відбудуться 14 березня 2011 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, актовий зал (5-й поверх адміністративного приміщення ВАТ „КАТП-13054”). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах, буде проводиться у день скликання зборів за місцем їх проведення з 12:00 години до 13:30 години.
Порядок денний:
1.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік.
8. Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту:
8.1 Звільнення та обрання членів Наглядової ради;
8.2 Звільнення та обрання членів Ревізійної комісії.
8.3 Звільнення та обрання голови та членів виконавчого органу товариства.
9. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних і зміною найменування товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на день проведення загальних зборів – 14 березня 2011 р. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою:м. Київ, вул. Малинська, 20, 4-й поверх. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
- до дати проведення загальних зборів - у робочі дні 09-00 до18-00годин;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Довідки за телефоном 424-30-59.
Правління

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 26/01/2011 р. у №14 Бюлетеня. “Цінні папери України”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.02.2011
(дата)