Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.03.2011
Дата публікації 10.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління Відкритого акціонерного товариства
„Київське автотранспортне підприємство-13054”
(ідентифікаційний код 05475067)
Додатково розміщує доповнення до оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ „КАТП-13054” що відбудуться 14 березня 2011 року о 14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, актовий зал (5-й поверх адміністративного приміщення ВАТ „КАТП-13054”), надрукованого 26.01.2011 у газеті “Бюлетень. Цінні папери України” №14 та 27.01.2011 у газеті “Фондовий ринок”(Київ) №4-4:
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 53830 51525
Основні засоби 45929 45637
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 13 34
Сумарна дебіторська заборгованість 5661 3834
Грошові кошти та їх еквіваленти 1397 1024
Нерозподілений прибуток 17901 15616
Власний капітал 51970 49685
Статутний капітал 534 534
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1860 1840
Чистий прибуток (збиток) 2285 4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2136230 2136230
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 108 112
(тис.грн)
Правління
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 03.03.2011р. у №40 Бюлетеня. “Цінні папери України”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2011
(дата)