Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.02.2012
Дата публікації 05.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство
„КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13054”
(ідентифікаційний код 05475067)
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „КАТП-13054” відбудуться 05 квітня 2012 року о 14:00 годині за місцезнаходженням товариства у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПАТ „КАТП-13054”).
Порядок денний:
1.Затвердження протоколу реєстраційної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.
7. Про затвердження внутрішніх положень акціонерного товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 30 березня 2012р. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах, буде проводиться в день скликання зборів за місцем їх проведення з 12:00 години до 13:30 години.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20 (приймальня Голови правління).
Акціонери до проведення Зборів мають можливість ознайомитись за запитом з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20, 4-й поверх, у порядку та обсягах, визначених ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»:
- до дати проведення загальних зборів - у робочі дні 09 до17 години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: Гаврилюк Валентина Василівна.
Довідки за телефоном: (044) 424-00-56.
Правління
ПОВІДОМЛЕННЯ ОПРИЛЮДНЕНО 27 лютого 2012 року у Бюлетені «Цінні папери України» № 36.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2012
(дата)