Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.03.2012
Дата публікації 05.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство
„КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13054”
(ідентифікаційний код 05475067)
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20
Додатково до оголошення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „КАТП-13054”, що відбудуться 05 квітня 2012 року о 14:00 годині за місцезнаходженням товариства у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПАТ „КАТП-13054”), що надруковано 27 лютого 2011 року у Бюлетені “Цінні папери України” № 36, стор.6, оприлюднюються:
Основні показники фінансово-господарської діяльності: (тис.грн.)
Найменування показника Період
2011р. 2010р.
Усього активів 53736 53830
Основні засоби 43377 45929
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 52 13
Сумарна дебіторська заборгованість 8085 5661
Грошові кошти та їх еквіваленти 1389 1394
Нерозподілений прибуток 17317 17901
Власний капітал 51386 51970
Статутний капітал 534 534
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 2350 1860
Чистий прибуток (збиток) ( 584 ) 2285
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2136230 2136230
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Середньооблікова чисельність працівників (осіб) 104 108

Правління
ПОВІДОМЛЕННЯ ОПРИЛЮДНЕНО 01 березня 2012 року у Бюлетені «Цінні папери України» № 39.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2012
(дата)