Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.02.2013
Дата публікації 15.02.2013 15:06:45
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство
„КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13054”
(ідентифікаційний код 05475067)
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „КАТП-13054” відбудуться 25 березня 2013 року о 14:00 годині за місцезнаходженням товариства у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПАТ „КАТП-13054”).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.Затвердження протоколу реєстраційної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні напрямки діяльності Товариства на 2013 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 19 березня 2013р. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах, буде проводиться в день скликання зборів за місцем їх проведення з 12:00 години до 13:30 години.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20 (приймальня Голови правління).
Акціонери до проведення Зборів мають можливість ознайомитись за запитом з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20, 4-й поверх, в приміщенні приймальні, у порядку та обсягах, визначених ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»:
- до дати проведення загальних зборів - у робочі дні 09 до17 години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: Гаврилюк Валентина Василівна.
Довідки за телефоном: (044) 424-00-56.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 50361 53736
Основні засоби (залишкова вартість) 43258 44210
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 62 52
Сумарна дебіторська заборгованість 4141 8085
Грошові кошти та їх еквіваленти 2900 1389
Нерозподілений прибуток 47395 50852
Власний капітал – –
Статутний капітал 534 534
Довгострокові зобов'язання – –
Поточні зобов'язання 2432 2350
Чистий прибуток (збиток) (3457) (584)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2136230 2136230
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – –
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – –
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 110
Правління
Голова правління
ПАТ «КАТП – 13054» Ю.О. Піший

Повідомлення опубліковане в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №32 від 15.02.2013 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.02.2013
(дата)