Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2014
Дата публікації 28.02.2014 12:12:28
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство
„КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13054”
(ідентифікаційний код 05475067)
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20
Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „КАТП-13054” відбудуться 04 квітня 2014 року о 14:00 годині за місцезнаходженням товариства у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПАТ „КАТП-13054”).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.Затвердження протоколу реєстраційної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні напрямки діяльності Товариства на 2014 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку за 2013 рік та план розподілу прибутку на 2014 рік.
7. Про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов та проекту цивільно-правового договору із членами наглядової ради.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами наглядової ради.
10. Про припиненння повноважень та обрання членів ревізійної комісії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 31 березня 2014р. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах, буде проводиться в день скликання зборів за місцем їх проведення з 12:00 години до 13:30 години.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20 (приймальня Голови правління).
Акціонери до проведення Зборів мають можливість ознайомитись за запитом з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20, 4-й поверх, в приміщенні приймальні, у порядку та обсягах, визначених ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»:
- до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 09 до17 години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: Циндровський Анатолій Олександрович – член правління.
Довідки за телефоном: (044) 424-00-56.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 41990 50361
Основні засоби (залишкова вартість) 39783 43258
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 10 62
Сумарна дебіторська заборгованість 1580 4141
Грошові кошти та їх еквіваленти 617 2900
Нерозподілений прибуток 40396 47395
Власний капітал – –
Статутний капітал 534 534
Довгострокові зобов'язання – –
Поточні зобов'язання 1060 2432
Чистий прибуток (збиток) (6882) (3457)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2136230 2136230
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – –
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – –
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 108 113
Правління
Голова правління ПАТ «КАТП – 13054» Ю.О. Піший

Повідомлення опубліковане у бюлетені "Відомості НКЦПФР" №41 від 28.02.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2014
(дата)