Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2015
Дата публікації 25.03.2015 16:30:52
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: (044) 424-00-56
E-mail* 05475067@mbr.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство „КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄСТВО 13054” (ідентифікаційний код 05475067) Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20 Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ „КАТП-13054” відбудуться 24 квітня 2015 року о 14:00 годині за місцезнаходженням товариства у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПАТ „КАТП-13054”). Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1.Затвердження протоколу реєстраційної комісії, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів. 2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, основні напрямки діяльності Товариства на 2015 р. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Про розподіл прибутку за 2014 рік та план розподілу прибутку на 2015 рік. 7. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. 8. Про обрання членів наглядової ради. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2015р. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах, буде проводиться в день скликання зборів за місцем їх проведення з 12:00 години до 13:30 години. Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20 (приймальня Голови правління). Акціонери до проведення Зборів мають можливість ознайомитись за запитом з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03680, м. Київ, вул. Малинська, 20, 4-й поверх, в приміщенні приймальні, у порядку та обсягах, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства: - до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 09 до17 години; - у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: Циндровський Анатолій Олександрович – член правління. Довідки за телефоном: (044) 424-00-56. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 40337 41990 Основні засоби (залишкова вартість) 38962 39783 Довгострокові фінансові інвестиції – – Запаси 157 10 Сумарна дебіторська заборгованість 778 1580 Грошові кошти та їх еквіваленти 440 617 Нерозподілений прибуток 38717 40396 Власний капітал – – Статутний капітал 534 534 Довгострокові зобов'язання – – Поточні зобов'язання 1086 1060 Чистий прибуток (збиток) (1687) (6882) Середньорічна кількість акцій (шт.) 2136230 2136230 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – – Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – – Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36 108 Правління Голова правління ПАТ «КАТП – 13054» Ю.О. Піший Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №55 від 23.03.2015 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2015
(дата)