Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2017
Дата публікації 17.03.2017 20:12:09
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: (044) 424-00-56
E-mail* 05475067@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСТПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054"!

Наглядова рада ПАТ "КАТП-13054" повідомляє про скликання річних загальних зборів товариства. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСТПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054", 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20. Дата, час і місце проведення загальних зборів: збори відбудуться 19.04.2017 року о 14-00 за адресою: 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПАТ „КАТП-13054”). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах: реєстрація відбудеться з 12-00 по 13-30 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12.04.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

5. Розгляд та затвердження Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 році.

8. Про затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов’язаних із зміною типу та назви Товариства.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про ревізійну комісію Товариства".

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором Товариства.


 

Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 18.04.2017 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, 4-й поверх, в приміщенні приймальні звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Член Правління Циндровський Анатолій Олександрович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 05475067.smida.gov.ua.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 424-00-56.


 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника


 

Період

2016 рік

2015 рік

Всього активів

44337

42655

Основні засоби

37771

36572

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

22

92

Сумарна дебіторська заборгованість

1961

2540

Грошові кошти та їх еквіваленти

4509

3521

Нерозподілений прибуток

40936

40200

Власний капітал

41470

40734

Статутний капітал

534

534

Довгострокові зобов’язання

849

191

Поточні зобов’язання

2018

1730

Чистий прибуток(збиток)

743

1619

Середньорічна кількість акцій(шт.)

2136230

2136230

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

44

35


 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №20 від 15.03.2017 р.


 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2017
(дата)