Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.04.2019
Дата публікації 12.03.2019 13:10:50
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: (044) 424-00-56
E-mail* 05475067@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ "КАТП-13054"

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 05475067, адреса місцезнаходження 03164, м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2019 року, початок об 14-00 годині за адресою:  м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, у приміщенні актового залу (5-й поверх адміністративного приміщення ПрАТ "КАТП-13054"). Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 12-00 до 13-30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 09 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості трьох осіб у складі:

– Шимко Тетяна Адамівна;

– Гаврилюк Валентина Василівна;

– Вовк Володимир Станіславович.

2.  Обрання голови, секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів Циндровського Анатолія Олександровича, Секретарем зборів Колібабу Сергія  Миколайовича .

2.2. Затвердити регламент зборів: Звіти і доповіді - до 15 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови Зборів.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2018 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

3.3. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. не здійснювати розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

7.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника 

період 

2018

2017 р. 

Усього активів

46963

44029

Основні засоби (за залишковою вартістю)

33709

35304

Запаси 

156

80

Сумарна дебіторська заборгованість

2497

3580

Грошові кошти та їх еквіваленти 

10564

5051

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

42677

40450

Власний капітал 

43211

40984

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

534

534

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

558

489

Поточні зобов'язання і забезпечення

3194

2556

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2227

-486

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2136230

2136230

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

1,04249

-0,23

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 14.04.2019 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, 4-й поверх, в приміщенні приймальні звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Член Правління Циндровський Анатолій Олександрович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:// 05475067.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 424-00-56.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: м.Київ, вулиця Малинська, будинок 20, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 06.03.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 2136230 штук, кількість голосуючих акцій становить 2029883 штук.

Голова правління                                                                                                                       Ю.О. Піший

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2019
(дата)