Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.07.2008
Дата публікації 25.07.2008 15:50:07
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Юридична адреса* 03164, м.Київ, вул.Малинська, 20
Керівник* Пiший Юрiй Олексiйович - Голова правління. Тел: 0444243059
E-mail* 05475067@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЯЄМО:

За рішенням Загальних зборів товариства 25 липня 2008 року, Протокол №12 Голову Правління товариства Пішого Юрія Олексійовича переобрано на наступний термін - 5 років. Паспорт серія СН № 783810 виданий 14.04.1998 Подільським РУГУ МВС України у м. Києві. Має у статутному капіталі емітента частку – 27,7351%. На посаді Голови Правління працює з 21.04.2003року по теперішній час. Контракт було укладено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ від 18.04.2003року, та підписано від імені Товариства Головою Наглядової ради. Попереднє місце роботи – ТОВ «Геката» – директор. Непогашених судимостей за господарські, службовi та злочини проти власностi не має. За останнi п'ять рокiв заборона займатися певними видами дiяльностi не накладалась. Заходи адмiнвiдповiдальностi у галузях фiнансiв та пiдприємницької дiяльностi не застосовувались.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пiший Юрiй Олексiйович