Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Пiший Юрiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03164 м.Київ вул. Малинська, б.20
4. Код за ЄДРПОУ 05475067
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 424-00-56 (044) 424-00-56
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 223 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 23.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05475067.smida.gov.ua в мережі Інтернет 22.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 27.04.2017 Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство), що вiдбулися 19.04.2017 р. прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 27.04.2017 р.
Повне найменування товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054".
Повне найменування товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054".