Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Пiший Юрiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03164 м.Київ вул. Малинська, б.20
4. Код за ЄДРПОУ 05475067
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 424-00-56 (044) 424-00-56
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 21.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05475067.smida.gov.ua в мережі Інтернет 17.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2018 припинено повноваження Голова Правлiння Пiший Юрiй Олексiйович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
94.0855
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство) 16.05.2018 р. були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Голова Правлiння Пiший Юрiй Олексiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку зi спливом термiну на який призначалась особа. Особi належать акцiї Товариства у розмiрi 94,0855% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
16.05.2018 припинено повноваження Член Правлiння Циндровський Анатолiй Олександрович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство) 16.05.2018 р. були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Член Правлiння Циндровський Анатолiй Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку зi спливом термiну на який призначалась особа. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
16.05.2018 припинено повноваження Член Правлiння Присяжнюк Олена Борисiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство) 16.05.2018 р. були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Член Правлiння Присяжнюк Олена Борисiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку зi спливом термiну на який призначалась особа. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
16.05.2018 припинено повноваження Член Правлiння Пантєлєєв Євген Олександрович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство) 16.05.2018 р. були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Член Правлiння Пантєлєєв Євген Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку зi спливом термiну на який призначалась особа. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
16.05.2018 обрано Голова Правлiння Пiший Юрiй Олексiйович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
94.0855
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство) 16.05.2018 р. були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Голова Правлiння Пiший Юрiй Олексiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння ПрАТ "КАТП-13054". Особi належать акцiї Товариства у розмiрi 94,0855% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на 5 рокiв.
16.05.2018 обрано Член Правлiння Циндровський Анатолiй Олександрович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство) 16.05.2018 р. були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Правлiння Циндровський Анатолiй Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння ПрАТ "КАТП-13054". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 5 рокiв.
16.05.2018 обрано Член Правлiння Присяжнюк Олена Борисiвна
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство) 16.05.2018 р. були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Правлiння Присяжнюк Олена Борисiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння ПрАТ "КАТП-13054". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 5 рокiв.
16.05.2018 обрано Член Правлiння Пантєлєєв Євген Олександрович
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далi по тексту – Товариство) 16.05.2018 р. були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Обрано на посаду особу – Член Правлiння Пантєлєєв Євген Олександрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння ПрАТ "КАТП-13054". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 5 рокiв.