Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Пiший Юрiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03164 м.Київ вул. Малинська, б.20
4. Код за ЄДРПОУ 05475067
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 424-00-56 (044) 424-00-56
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05475067.smida.gov.ua в мережі Інтернет 24.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Пiший Микола Олексiйович СО 849252
16.02.2007 Деснянський РУ ГУ МВС України у м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р. були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Голова Наглядової ради особу Пiший Микола Олексiйович (СО 849252 16.02.2007 Деснянський РУ ГУ МВС України у м. Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – заступник директора, Голова Наглядової ради. Особа не володiє акцiями Товариства.
24.04.2015 обрано Член Наглядової ради Вовк Наталiя Володимирiвна СН 667202
02.12.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р. були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Член Наглядової ради особу Вовк Наталiя Володимирiвна (СН 667202 02.12.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – бухгалтер, Член Наглядової ради. Особа не володiє акцiями Товариства.
24.04.2015 обрано Член Наглядової ради Коломiєць Оксана Петрiвна СН 938686
18.09.1998 Ленiнградським РУ ГУМВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р. були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
було звiльнено з посади Члена Наглядової ради особу Коломiєць Оксана Петрiвна (серiя СН 938686 виданий Ленiнградським РУ ГУМВС України в м. Києвi вiд 18.09.1998р.). Звiльнення здiйснено на пiдставi заяви посадової особи. Особа займала посаду протягом 1 року. Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
24.04.2015 обрано Голова правлiння Пiший Юрiй Олексiйович СН 783810
14.04.1998 Подiльським РУГУ МВС України в м. Київ
27.7351
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: Обрано (переобрано) на посадi Голова правлiння Пiший Юрiй Олексiйович (СН 783810 14.04.1998 Подiльським РУГУ МВС України в м. Київ). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 27,7351 %. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – Голова правлiння ПАТ "КАТП-13054".
24.04.2015 обрано Член правлiння Циндровський Анатолiй Олександрович СН 322319
10.10.1996 Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: Обрано (переобрано) на посадi Член правлiння особу Циндровський Анатолiй Олександрович (СН №322319 10.10.1996 Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – Член правлiння ПАТ "КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства.
24.04.2015 обрано Член правлiння Присяжнюк Олена Борисiвна СН 825680
08.05.1998 Подiльським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: Обрано (переобрано) на посадi Член правлiння особу Присяжнюк Олена Борисiвна (СН №825680 08.05.1998 Подiльським РУ ГУ МВС України у м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – Член правлiння ПАТ "КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства
24.04.2015 звільнено Член правлiння Семенов Олександр Iванович СН 539832
09.09.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: звiльнено Член Правлiння особу Семенов Олександр Iванович (СН №539832 09.09.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України у м.Києвi). Звiльнення здiйснено на пiдставi заяви посадової особи. Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не володiє акцiями Товариства.
24.04.2015 обрано Член правлiння Пантєлєєв Євген Олександрович ЕА 435210
01.04.1998 Знам’янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 24.04.2015 р. були прийнято рiшення про обрання на новий строк голови та членiв виконавчого органу Товариства: Обрано на посаду Член правлiння особу Пантєлєєв Євген Олександрович (ЕА № 435210 01.04.1998 Знам’янським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – головний iнженер ПАТ "КАТП-13054. Особа не володiє акцiями Товариства.
24.04.2015 обрано Член Наглядової ради Пiша Лариса Адамiвна СО 850885
27.02.2001 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 24.04.2015 р. були прийнятi рiшення щодо змiну складу посадових осiб Товариства:
Обрано на посадi Член Наглядової ради особу Пiша Лариса Адамiвна (СО 850885 27.02.2001р., Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – начальник вiддiлу збуту. Особа не володiє акцiями Товариства.