Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Пiший Юрiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03164 м.Київ вул. Малинська, б.20
4. Код за ЄДРПОУ 05475067
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 424-00-56 (044) 424-00-56
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 18.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05475067.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2016 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Охрiменко Святослав Володимирович СО 034424
01.12.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18.04.2016 р. були прийнятi рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства:
Звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї особу Окрiменко Святослава Володимировича (СО 034424 01.12.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду протягом 2 рокiв..
18.04.2016 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Мехед Вiра Олексiївна СО 79213
26.01.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України у м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18.04.2016 р. були прийнятi рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства:
звiльнено з посади Голова Ревiзiйної комiсiї особу Мехед Вiра Олексiївна (СО 850885 27.02.2001р., Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Звiльнення здiйснено на пiдставi заяви посадової особи Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду протягом останнiх 3 рокiв. Особа не володiє акцiями Товариства.
18.04.2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Пiший Андрiй Миколайович МЕ 318885
05.08.2003 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18.04.2016 р. були прийнятi рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства:
звiльнено з посади Член Ревiзiйної комiсiї особу Пiший Андрiй Миколайович (МЕ 31888505.08.2003 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.)..Особа займала посаду протягом 2 рокiв.. Особа не володiє акцiями Товариства.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
18.04.2016 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Коломiєць Оксана Петрiвна СН 938686
18.09.1998 Ленiнградським РУ ГУМВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18.04.2016 р. були прийнятi рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Голова ревiзiйної комiсiї особу Коломiєць Оксану Петрiвну (СН 938686 18.09.1998 Ленiнградським РУ ГУМВС України в м. Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано на вакантну посаду. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – заступник головного бухгалтера, Член Ревiзiйної комiсiї. Особа не володiє акцiями Товариства
18.04.2016 обрано Член ревiзiйної комiсiї Охрiменко Святослав Володимирович СО 034424
01.12.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18.04.2016 р. були прийнятi рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства:
Обрано (переобрано) на посадi Член Ревiзiйної комiсiї особу Окрiменко Святослава Володимировича (СО 034424 01.12.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi). Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Особу переобрано на новий термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено термiном на 3 роки. Попереднi посади – адмiнiстратор систем, Член Ревiзiйної комiсiї. Особа не володiє акцiями Товариства.
18.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Пiший Андрiй Миколайович МЕ 318885
05.08.2003 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18.04.2016 р. були прийнятi рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства:
було обрано на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї особу Пiший Андрiй Миколайович (МЕ 318885 05.08.2003 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.).. Особу переобрано на новий термiн. Попереднi посади – агент з митного оформлення вантажiв, член Ревiзiйної комiсiї. Особа не володiє акцiями Товариства.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.