Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Пiший Юрiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03164 м.Київ вул. Малинська, б.20
4. Код за ЄДРПОУ 05475067
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 424-00-56 (044) 424-00-56
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 20.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05475067.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Пiший Микола Олексiйович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової особи Голова Наглядової ради Пiший Микола Олексiйович (без прийняття рiшення уповноваженим органом вiдповiдно до п.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Повноваження припинено з метою обрання нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Особi не належать акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
19.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Вовк Наталiя Володимирiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Вовк Наталiя Володимирiвна (без прийняття рiшення уповноваженим органом вiдповiдно до п.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Повноваження припинено з метою обрання нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Особi не належать акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
19.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Пiша Лариса Адамiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Пiша Лариса Адамiвна (без прийняття рiшення уповноваженим органом вiдповiдно до п.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Повноваження припинено з метою обрання нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Особi не належать акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 24.04.2015 р.
19.04.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Мехед Вiра Олексiївна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової особи Голова Ревiзiйної комiсiї Мехед Вiра Олексiївна (без прийняття рiшення уповноваженим органом). Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням термiну на який призначалась особа. Особi не належать акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 04.04.2014 р.
19.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Охрiменко Святослав Володимирович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової особи Член Ревiзiйної комiсiї Охрiменко Святослав Володимирович (без прийняття рiшення уповноваженим органом). Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням термiну на який призначалась особа. Особi не належать акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 04.04.2014 р.
19.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Пiший Андрiй Миколайович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження посадової особи Член Ревiзiйної комiсiї Пiший Андрiй Миколайович (без прийняття рiшення уповноваженим органом). Повноваження припинено в зв'язку з закiнченням термiну на який призначалась особа. Особi не належать акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 04.04.2014 р.
19.04.2017 обрано Член Наглядової ради Пiший Микола Олексiйович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
19.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Пiший Микола Олексiйович (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "КАТП-13054" заступник директор ВМК. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
19.04.2017 обрано Член Наглядової ради Пiша Лариса Адамiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
19.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Пiша Лариса Адамiвна (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "КАТП-13054" начальник вiддiлу збуту. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
19.04.2017 обрано Член Наглядової ради Вовк Наталiя Володимирiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
19.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Вовк Наталiя Володимирiвна (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "КАТП-13054" бухгалтер. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
19.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Коломiєць Оксана Петрiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
19.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Ревiзiйної комiсiї Коломiєць Оксана Петрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "КАТП-13054" заступник головного бухгалтера. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на п'ять рокiв.
19.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Степаненко Олена Iванiвна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
19.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Ревiзiйної комiсiї Степаненко Олена Iванiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Геката-Брокер" виконавчий директор. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на п'ять рокiв.
19.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Охрiменко Святослав Влодимирович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
19.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Ревiзiйної комiсiї Охрiменко Святослав Влодимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "КАТП-13054" адмiнiстратора систем. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на п'ять рокiв.